Grup de Defensa de la Sanitat Pública

(15mBCN – Salut)

La Salut, el Reial Decret i les dones

Deja un comentario

Català (más abajo en Castellano)

No totes les dones som al “treball productiu” que és el que dóna dret a l’Assegurança de Salut.
La divisió del treball entre treball “productiu” i treball “reproductiu”, per entendre’ns la feina dins de casa, ens ha acostumat a interpretar com “normal” un greuge comparatiu que carrega a les dones més feina que als homes *. Al mateix temps la família es presenta com una “unitat econòmica”. La responsabilitat del manteniment econòmic d’aquesta unitat seria també per “naturalesa” del cap de família. Així que, què més “natural” que la família visqui amb el salari o el benefici del “cap de família”?
D’acord amb aquesta situació la protecció de la Salut és “natural” que estigui lligada a la feina d’aquest cap de família passant a ser “beneficiaris” tots els altres!. El problema dels beneficiaris “familiars” és que poden deixar de ser-ho. Amb la proposta del nou Reial decret es pot deixar de ser beneficiari per edat (fills majors de 26 anys per ex) i també per canvi del vincle entre la parella per posar un altre exemple que es fa evident.
En l’enquesta de població activa del “IDESCAT” del segon trimestre del del 2012 a Catalunya veiem que la xifra del nombre de dones que tenen treball o el busquen és de 1.746.700, molt inferior a 1.995.700 homes en la mateixa situació. Hem deduir que aquestes (aproximadament) 249.000 dones “no actives” no són titulars de cap “cartilla d’assegurança”.
Vol dir que no treballen?
La majoria es dediquen a les tasques de cura de la llar i dels familiars ja que les ajudes socials a la cura de les persones estan molt poc desenvolupats a casa nostra.
Aquest quart de milió de dones que accediran a l’assistència sanitària a través de ser “beneficiàries” i totes aquelles persones que per edat o altres circumstàncies perdin aquesta consideració queden en una situació no ben definida de moment, però molt diferent de la que han tingut fins ara. El retrocés en el respecte dels seus drets fonamentals per part de les institucions és evident. El desordre que suposa introduir aquest canvi és una amenaça greu a la qualitat de l’assistència a la cura de la salut en el moment present i no es veu que sigui un clar avantatge pressupostàri a mitjà i llarg termini. Sobretot perquè s’afegirà a la fragmentació de l’assistència a la Salut entre diferents entitats públiques, concertades i privades juntament a la diversitat de carteres de serveis que ja estan en estudi.
Cal també preguntar-se si l’estalvi econòmic a curt termini que això comportarà justifica la despesa burocràtica que representa la posada en funcionament d’aquest nou model i l’esforç en controls administratius (que també comprenen personal però no professional sanitari), quan el que es necessita és esforç en cuidar i protegir a tota la població per mantenir la seva SALUT

* La mitjana de la diferència entre el temps que homes i dones dediquen a manteniment de la casa, nutrició, vestit i cura és de 2 h 44 minuts diaris a favor de les dones, tot i reconeixent una mitjana de 1h 54 minuts de treball diari per part dels homes en aquests apartats. A Catalunya el valor econòmic de les tasques domèstiques elevaria el PIB en un 40% segons un estudi realitzat per economistes (El País juliol 2007, C. Carrasco i M. Serrano).

 Marta Carrera. Grup de Treball Defensa Sanitat Pública AcampadaBCN – 15m

Castellano

Salud, Real Decreto y mujeres

No todas las mujeres estamos en el “trabajo productivo” que es lo que da derecho al Seguro de Salud.
La división del trabajo entre trabajo “productivo” y trabajo “reproductivo” para entendernos el trabajo dentro de casa, nos ha acostumbrado a interpretar como “normal” un agravio comparativo que carga a las mujeres más trabajo que a los hombres *. Al mismo tiempo la familia es presentada como una “unidad económica”. La responsabilidad del mantenimiento económico de esta unidad sería también por “naturaleza” del cabeza de familia. Así que, ¿qué más “natural” que la familia viva con el salario o el beneficio del “cabeza de familia”?
De acuerdo con esta situación la protección de la Salud es “natural” que esté ligada al trabajo de este cabeza de familia pasando a ser “beneficiarios” todos los demás!. El problema de los beneficiarios “familiares” es que pueden dejar de serlo. Con la propuesta del nuevo real decreto se puede dejar de ser beneficiario por edad (hijos mayores de 26 años por ej) y también por cambio del vínculo entre la pareja por poner otro ejemplo que nos hace evidente.
En la encuesta de población activa del “IDESCAT” del segundo trimestre de de 2012 en Cataluña vemos que la cifra del número de mujeres que tienen trabajo o lo buscan es de 1.746.700, muy inferior a 1.995.700 hombres en la misma situación. Debemos deducir que éstas (aproximadamente) 249.000 mujeres “no activas” no son titulares de ninguna “cartilla de seguro”.
¿Quiere decir que no trabajan?
En su mayoría se dedican a las tareas de cuidado del hogar y de los familiares ya que las ayudas sociales al cuidado de las personas están muy poco desarrollados en nuestro país.
Este cuarto de millón de mujeres que accederán a la asistencia sanitaria a través de ser “beneficiarias” y todas aquellas personas que por edad u otras circunstancias pierdan esta consideración quedan en una situación no bien definida de momento, pero muy diferente de la que han tenido hasta ahora. El retroceso en el respeto de sus derechos fundamentales por parte de las instituciones es evidente. El desorden que supone introducir este cambio es una amenaza grave a la calidad de la asistencia al cuidado de la salud en el momento presente y no se ve que sea una clara ventaja presupuestaria a medio y largo plazo. Sobre todo porque se añadirá a la fragmentación de la asistencia a la Salud entre diferentes entidades públicas, concertadas y privadas juntoa la diversidad de carteras de servicios que ya están en estudio.
Cabe también preguntarse si el ahorro económico a corto plazo que ello conllevará justifica el gasto burocrático que representa la puesta en funcionamiento de este nuevo modelo y el esfuerzo en controles administrativos (que también comprenden personal pero no profesional sanitario), cuando lo que se necesita es esfuerzo en cuidar y proteger a toda la población para mantener su SALUD

* La media de la diferencia entre el tiempo que hombres y mujeres dedican a mantenimiento de la casa, nutrición, vestido y cuidado es de 2 h 44 minutos diarios a favor de las mujeres; aunque reconociendo una media de 1h 54 minutos de trabajo diario por parte de los hombres en estos apartados. En Cataluña el valor económico de las tareas domésticas elevaría el PIB en un 40% según un estudio realizado por economistas del año 2007 (El País julio 2007, C. Carrasco y M. Serrano).  

 Marta Carrera. Grup de Treball Defensa Sanitat Pública AcampadaBCN – 15m

Anuncios

Autor: 15mbcnSalut

about me

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s